Ogólne warunki handlowe

1 Zakres stosowania

Dla wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązuje poniższy regulamin.

Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między bgs artMedia e.k. oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez bgs artMedia e.k.. Niniejsze ogólne warunki handlowe zostały ze względu na międzynarodowe kontakty biznesowe oferenta przetłumaczone na kilka innych języków. W przypadku stwierdzenia odstępstw od oryginalnego niemieckiego tekstu w treści tłumaczenia obowiązuje treść tekstu niemieckiego.

Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

2 Zawarcie umowy

Umowa kupna zostaje zawarta z bgs artMedia e.K..

Przedstawione przez bgs artMedia e.k. w Internecie lub innych mediach obrazy, druki na płótnie, plakaty lub fotografie oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez bgs artMedia e.k. formularze zamówień online.

Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności malowane lub drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie. W przypadku obrazów klient otrzymuje ręcznie malowaną i zgodną z oryginałem kopię wskazanego motywu. W przypadku druków na płótnie klient otrzymuje zgodny z oryginałem druk wskazanego motywu na wybranym przez klienta tle. Nie wszystkie motywy są dostępne jako ręcznie malowane obrazy. Motywy te zostały oznaczone w systemie, wybór opcji ręcznie malowanych obrazów nie jest zatem możliwy.

Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.

Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie bezpośredniej dostawy tzn. przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi/poczcie.

Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez bgs artMedia e.k.. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.plakaty-i-reprodukcje.pl.

Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych bgs artMedia e.k. wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

3 Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wyboru dostępnych metod płatności za zamówienie w zależności od wartości zamówienia, użytego urządzenia końcowego lub innych obiektywnych kryteriów oraz w zależności od tego, czy dokonują Państwo zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca.

Karta kredytowa: Składając zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu Państwa danych jako prawnego właściciela karty zwracamy się bezpośrednio po złożeniu przez Państwa zamówienia do firmy obsługującej karty płatnicze z żądaniem zainicjowania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez firmę obsługującą karty płatnicze, a Państwa karta jest obciążana.

PayPal: W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online PayPal. Aby dokonać zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji, a następnie dokonać potwierdzenia swoimi danymi dostępowymi i zlecić wykonanie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana bezpośrednio po tym w sposób automatyczny przez PayPal. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

4 Dostawa

W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, bgs artMedia e.k. zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.

W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.

W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. W innych przypadkach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

5 Szkody powstałe w trakcie transportu

Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową, faksem lub pocztą z bgs artMedia e.k..

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować bgs artMedia e.k..

Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

6 Ograniczenie odpowiedzialności

bgs artMedia e.k. udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: bgs artMedia e.k. stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.plakaty-i-reprodukcje.pl, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

Prawo do odstąpienia do warunków umowy: Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy lub zakupionego towaru.

Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do:

  • bgs artMedia e.k.
  • Roonstrasse 8
  • 20253 Hamburga
  • Niemcy
  • Konsekwencje wynikające z odstąpienia

W przypadku dostarczenia prawidłowej formy odstąpienia od warunków umowy kupna sprzedaży, użytkowane rzeczy należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić nam częściowo lub w całości otrzymanych towarów lub zwróci je w gorszym stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towarów. Nie dotyczy to rzeczy przekazanych, jeżeli stwierdzenie wad mogło nastąpić wyłącznie w trakcie przeprowadzonej kontroli po otrzymaniu towaru. Zwrot wartości towaru może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli otrzymany towar nie został użytkowany i tym samym potraktowany jak własność klienta oraz gdy nie próbowano podjąć działań mogących obniżyć wartość towaru. Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu przesyłki,. Towar odesłany bez opłat za przesyłkę nie zostanie przyjęty. Wszystkie zobowiązania wynikające z konieczności zwrotu należności klient musi wykonać w ciągu 30 dni od chwili odesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyjątki Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku następujących umów:

Dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, lub których zwrotna wysyłka nie jest możliwa ze względu na właściwości danego towaru.

8 Rękojmia

Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok. W przypadku czynności prawnych, w których konsument nie bierze udziału lub w przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.

bgs artMedia e.k. nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku ręcznie malowanych obrazów, druków na płótnie, plakatów, druków artystycznych i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

Do wykonania oferowanych przez bgs artMedia e.k. produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku farb akrylowych, druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Druki Ink-jet nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowych działań.

Klient zobowiązuje się w przeciągu dwóch tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

Okres rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym klient otrzymał dany towar. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, klient zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, klient powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli klient nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

Jeżeli bgs artMedia e.k. dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec bgs artMedia e.k.. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

9 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością bgs artMedia e.k. do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością bgs artMedia e.k., zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością bgs artMedia e.k. przez osoby trzecie.

Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą bgs artMedia e.k..

W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru spółce bgs artMedia e.k.. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

10 Odstąpienie

bgs artMedia e.k. ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań bgs artMedia e.k. nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

Niezależnie od roszczeń bgs artMedia e.k. o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

11 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed komisją rozjemczą dla konsumentów.

12 Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, wówczas obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem jest wyłącznie sąd właściwy dla naszej siedziby.

arrow