REGULAMIN

 

DANE SPRZEDAWCY

bgs artMedia e.K.
Roonstrasse 8
20253 Hamburga
Niemcy
Telefonu: +49(0)40/65915550
Faks: +49(0)40/65915551
Numer identyfikacji podatkowej: DE292574973
info[a]plakaty-i-reprodukcje.pl
Sąd rejestrowy: Sąd okręgowy w Hamburga
Numer rejestrowy: HRA 116979

REGULAMIN

§ 1 Informacje ogólne

Spółka cywilna bgs artMedia e.k. prowadzi pod adresem internetowym www.plakaty-i-reprodukcje.pl sklep internetowy oferujący obrazy, plakaty, druki na płótnie, fotografie i ramy. bgs artMedia e.k. będąca właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.

Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy bgs artMedia e.k. a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym bgs artMedia e.k.. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między bgs artMedia e.k. oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez bgs artMedia e.k.. Niniejsze ogólne warunki handlowe zostały ze względu na międzynarodowe kontakty biznesowe oferenta przetłumaczone na kilka innych języków. W przypadku stwierdzenia odstępstw od oryginalnego niemieckiego tekstu w treści tłumaczenia obowiązuje treść tekstu niemieckiego.

Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.


§ 2 Zawarcie umowy

Przedstawione przez bgs artMedia e.k. w Internecie lub innych mediach obrazy, druki na płótnie, plakaty lub fotografie oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez bgs artMedia e.k. formularze zamówień online.

Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności malowane lub drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie. W przypadku obrazów klient otrzymuje ręcznie malowaną i zgodną z oryginałem kopię wskazanego motywu. W przypadku druków na płótnie klient otrzymuje zgodny z oryginałem druk wskazanego motywu na wybranym przez klienta tle. Nie wszystkie motywy są dostępne jako ręcznie malowane obrazy. Motywy te zostały oznaczone w systemie, wybór opcji ręcznie malowanych obrazów nie jest zatem możliwy.

Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.

Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie bezpośredniej dostawy tzn. przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi/poczcie.

Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez bgs artMedia e.k.. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.plakaty-i-reprodukcje.pl.

Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 22 %) oraz koszty wysyłki.

Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych bgs artMedia e.k. wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.


§ 3 Płatność

Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty kartą kredytową, w formie przelewu na polski numer konta lub w systemie PayPal.

Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

bgs artMedia e.k. zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.


§ 4 Dostawa

W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, bgs artMedia e.k. zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.

W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.

W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. W innych przypadkach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.


§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową, faksem lub pocztą z bgs artMedia e.k..

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować bgs artMedia e.k..

Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.


§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

bgs artMedia e.k. udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: bgs artMedia e.k. stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.plakaty-i-reprodukcje.pl, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.


§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

Prawo do odstąpienia do warunków umowy: Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy lub zakupionego towaru.

Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do:

bgs artMedia e.k.
Roonstrasse 8
20253 Hamburga
Niemcy
lub: info@plakaty-i-reprodukcje.pl
Konsekwencje wynikające z odstąpienia

W przypadku dostarczenia prawidłowej formy odstąpienia od warunków umowy kupna sprzedaży, użytkowane rzeczy należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić nam częściowo lub w całości otrzymanych towarów lub zwróci je w gorszym stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towarów. Nie dotyczy to rzeczy przekazanych, jeżeli stwierdzenie wad mogło nastąpić wyłącznie w trakcie przeprowadzonej kontroli po otrzymaniu towaru. Zwrot wartości towaru może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli otrzymany towar nie został użytkowany i tym samym potraktowany jak własność klienta oraz gdy nie próbowano podjąć działań mogących obniżyć wartość towaru. Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu przesyłki,. Towar odesłany bez opłat za przesyłkę nie zostanie przyjęty. Wszystkie zobowiązania wynikające z konieczności zwrotu należności klient musi wykonać w ciągu 30 dni od chwili odesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyjątki Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku następujących umów:

dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, lub których zwrotna wysyłka nie jest możliwa ze względu na właściwości danego towaru.

dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.


§ 8 Rękojmia

Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok. W przypadku czynności prawnych, w których konsument nie bierze udziału lub w przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.

bgs artMedia e.k. nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku ręcznie malowanych obrazów, druków na płótnie, plakatów, druków artystycznych i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

Do wykonania oferowanych przez bgs artMedia e.k. produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku farb akrylowych, druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Druki Ink-jet nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowych działań.

Klient zobowiązuje się w przeciągu dwóch tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

Okres rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym klient otrzymał dany towar. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, klient zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, klient powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli klient nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

Jeżeli bgs artMedia e.k. dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec bgs artMedia e.k.. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.


§ 9 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością bgs artMedia e.k. do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością bgs artMedia e.k., zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością bgs artMedia e.k. przez osoby trzecie.

Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą bgs artMedia e.k..

W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru spółce bgs artMedia e.k.. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.


§ 10 Odstąpienie

bgs artMedia e.k. ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań bgs artMedia e.k. nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

Niezależnie od roszczeń bgs artMedia e.k. o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.


§ 11 Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby bgs artMedia e.k..

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuja od daty opublikowania ich na stronie www.plakaty-i-reprodukcje.pl.